Název stavby: OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.,
                         I. ČÁST - ŽST. PRAHA HOSTIVAŘ


Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.

Projektant: SUDOP Praha, a.s.

Zhotovitel: Společnost Hostivař Viamont-Eurovia-GJW

Termín realizace: 07/2014 - 06/2016


Hlavní přínosy stavby


- dvě nová ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem

- podchod z ulice Plukovníka Mráze do ulice U Pekáren

- zrekonstruovaný železniční most přes Průmyslovou ulici

- kompletně zrekonstruovaný železniční spodek a svršek

- nová technologická budova a odbavovací objekt

- moderní zabezpečovací zařízení a trakční vedení


z dokumentace pro stavební povolení

2.2 Stručný popis stavby z hlediska účelu a funkce

Předmětem projektové dokumentace je řešení úseku trati žst. Praha Hostivař (včetně, od stávajícího i nového km 175,400) – odb. Záběhlice (mimo, do stávajícího km 177,574 a nového km 177,570).

Stavba „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.“ je jednou ze souboru staveb v uzlu Praha. Propojuje soubor stavby IV. tranzitního železničního koridoru, který dle vládou schváleného programu končí ve směru od Českých Budějovic před ŽST Praha Hostivař, přes prostor Strašnic a Vršovic s žst. Praha hl. n. Traťový úsek Praha Hostivař – Praha hl. n. je vstupem IV. tranzitního železničního koridoru do uzlu Praha.

Trať je součástí celostátní dráhy, vlastníkem je Česká republika zastoupená Správou železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), rozhodujícím provozovatelem drážní dopravy jsou České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“). Trať je a bude elektrifikovaná stejnosměrnou soustavou 3 kV.

Dle zadávacích podmínek je železniční trať navržena k optimalizaci. Koleje jsou navrženy na prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC, tj. průjezdný průřez Z GC podle ČSN 736320. Železniční spodek a související objekty jsou navrženy tak, aby vyhověly požadované třídě zatížení UIC D4.

Předmětná stavba je stavbou trvalou.

Začátek stavby je v km 175,400 před žst. Praha Hostivař ze směru od Českých Budějovic, kde stavba navazuje na již zrealizovanou stavbu IV. tranzitního železničního koridoru „Optimalizace trati Strančice – Praha Hostivař“. Konec stavby je v km 177,540 v mezistaničním úseku. Součástí stavby jsou nezbytná kabelová vedení do sousedních dopraven žst. Praha – Vršovice, žst. Praha Malešice situovaná podél stávajících kolejí na drážních pozemcích.

Je navržena celková rekonstrukce kolejiště žst. Praha Hostivař, která vychází ze zpracované dopravní technologie a z potřeb železničního provozu. Je navržena úprava hlavních průjezdných kolejí, předjízdných kolejí i kolejí č. 8, 10 a 12 s dostatečnou užitečnou délkou (min. 650m) pro zastavení nákladních vlakových souprav. Na benešovském zhlaví je do nového kolejiště napojen soubor stávajících vlečkových kolejí. Za žst. Praha Hostivař (v úseku Praha Hostivař – odb. Záběhlice) je navržena úprava koleje do žst. Praha Malešice a je zde navržena i územní rezerva pro 2. kolej.

Ve stanici jsou navržena 2 ostrovní nástupiště s výškou nástupní hrany 0,55m nad temenem kolejnice (dále jen TK), přístup na nástupiště bude zajištěn novým podchodem a přístupovými chodníky. U výstupu z podchodu, směrem ke konečné zastávce tramvají, bude navržen i objekt pro odbavování cestujících. Podchod je navržen s vazbou na stávající MHD v ulici Plukovníka Mráze a propojuje i území severně od nádraží do ulice U Pekáren.

V úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n. zůstává i nadále dvoukolejná trať.

Stručně lze napsat, že náplní stavby je rekonstrukce železničního svršku, spodku, nástupišť, mostních objektů, protihlukové objekty (protihlukové stěny - PHS), novostavby pozemních objektů pro technologie, řízení provozu a pro odbavení cestujících, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé rozvody vn, nn, venkovní osvětlení, elektrický ohřev výměn, silnoproudá technologická zařízení pro napájení včetně dispečerské řídící techniky (DŘT), vyvolané rekonstrukce pozemních komunikací a velké množství přeložek cizích sítí.
Rozsah prací v jednotlivých profesích odpovídá Směrnici GŘ č. 16/2005.

Copyright © 2014 - 2015. All Rights Reserved.